Stoneridge fejlkoder

SMART 2 FEJLKODER - LINK I BUNDEN

Nedenfor vises en liste over alle DTC-koder (fejlkoder), der gemmes i en intelligent fartskriver fra Stoneridge. Det bør
kontrolleres, om DTC-koden stadig er aktiv eller ej. Årsagen til DTC-koden skal fastlægges, og der skal træffes passende
foranstaltninger i henhold til vejledningen i nedenstående tabel. Koden fremgår af udskriften over hændelser og fejl samt
den daglige udskrift. DTC-koden kan ses på et testinstrument, såsom Optimo2.

Generelle hændelser

Kode DTC-kode Type af hændelse
eller fejl
Beskrivelse Forslag til afhjælpning
0x02 / !02   Kortkonflikt Der er fundet en ugyldig kort-kombination. F.eks. et virk-somhedskort og et værkstedskort. Udtag det forkerte førerkort.
0x03 /
!03
  Tidsoverlapning Tidspunktet for sidste udtagning af
det isatte førerkort er, ifølge det
isatte kort, senere end fartskriverens
UTC-tid.
Kontrollér fartskriverens UTC-tid.

Vent, indtil overlapningsperioden udløber.

Hvis UTC-tiden afviger mere end 20 minutter, skal der foretages kalibrering.
0x04 /
!04
0x1260 / 001260 Kørsel uden det rette
kort
Kørsel uden et gyldigt kort eller med
en ugyldig kortkombination.
Stands køretøjet, isæt et gyldigt kort og/eller
tag det forkerte kort ud.
0x05 /
!05
  Kort isat under kørsel Et fartskriverkort er blevet isat et
magasin under kørsel.
Der skal ikke foretages yderligere.
0x06 /
!06
  Sidste kortsession ikke
korrekt afsluttet
Kortet (isat magasin 1 eller 2) er blevet taget ud, inden alle relevante
data er blevet gemt på kortet. Dette
er sket ved udtagning, men opdaget
ved efterfølgende isætning.
Der skal ikke foretages yderligere.
0x07 /
!07
  For høj hastighed Køretøjets hastighed har overskredet
hastighedsgrænsen for dette køretøj. Dette har været tilfældet i mindst 60 sekunder.
Indhent oplysninger om køretøjets tilladte
maksimumshastighed.
0x08 /
!08
0x0004 /
000004
Strømafbrydelse (VU) Strømforsyningen til fartskriveren
har været afbrudt i mere end
200 millisekunder. Denne hændelse
genereres ikke i kalibreringsmåde.
Kontrollér køretøjets og fartskriverens
strømforsyning.

Undersøg strømforsyningsledningerne.
  0x2004 /
002004
Strømafbrydelse (MS) Bevægelsessensorens strømforsyning
har været afbrudt i mere end
200 millisekunder.
Kontrollér køretøjets og bevægelses-sensorens strømforsyning.
Kontrollér bevægelsessensorens funktion
og alle dens ledninger. Hvis den er defekt,
skal den udskiftes.
0x09 /
!09
0x2180 /
002180
Fejl i bevægelsesdata
(Ingen CNTR)
Ukorrekte bevægelsessensordata.
Fartskriveren modtager hastig-hedsværdier fra bevægelsessensoren
uden at modtage impulser.
Kontrollér bevægelsessensorens funktion
og alle dens ledninger.

Kontrollér, om der er tegn på mani-pulation.

Foretag samparring af bevægelses-sensoren og fartskriveren igen.

Foretag en ny kalibrering af fart-skriversystemet.

Udskift sensoren, hvis den er defekt.
0x2280 /
002280
Fejl i bevægelsesdata
(CNTR)
Ukorrekte bevægelsessensordata.
Fartskriveren modtager en hastig-hedstællerværdi fra bevægelses-sensoren, der afviger fra den værdi,
som fartskriveren har beregnet.
0x2452 /
002452
Fejl i bevægelsesdata
(hændelse)
 
  Forsøg på brud på fart-skriverens sikkerhed  
!0B 002B80 Tidskonflikt (GNSS versus VU internt ur)

Forskellen på det interne ur og GNSS uret varierer mere en 1 minut ved 12 timer siden tidssætning.

Tjek interne ur-indstillinger.

Tjek GNSS modtaget klokkeslæt.

!0D 002D80 Kommunikationsfejl med fjernkommunikations-
udstyr.
Takografen kan ikke kommunikere korrekt med DSRC-enheden.

Tjek DSRC enhenden
Tjek kabel til DSRC enheden.

Se udvidet beskrivelse, da en inaktiv hændelse kan være årsagen.

!0C 002C80 Fravær af positions-information fra GNSS modtageren Intet gyldigt GNSS signal er modtaget i 3 timers akkumuleret kørsel.

Tjek at GNSS signalet kan modtages.

Tjek at eksterne objekter ikke blokerer signalet.

Sikkerhedsbrudsforsøg og datafejl

Kode DTC-kode Type af hændelse
eller fejl
Beskrivelse Forslag til afhjælpning
0x11 / !11 0x2452 /
002452
Mislykket ægthedsbekræftelse
for bevægelsessensor
Der er registreret et mislykket forsøg
på at validere bevægelsessensoren.

Kontrollér bevægelsessensorens funktion
og alle dens ledninger.

Kontrollér, om der er tegn på mani-pulation.

Foretag samparring af bevægelsessensoren
og fartskriveren igen.

Foretag en ny kalibrering af fart-skriversystemet.

Udskift sensoren, hvis den er defekt.

0x12 /
!12
  Mislykket ægthedsbekræftelse
for fartskriverkort
Det isatte kort kan ikke godkendes af
fartskriveren.
Kontrollér, at det isatte kort er gyldigt og
rigtigt isat.

Kontrollér, at kortet fungerer i en anden
fartskriver.

Prøv at isætte et andet kort.

0x13 /
!13

0x2452 Uautoriseret ændring af
bevægelsessensor
Sensoren er blevet ændret siden sidste
parring.
Kontrollér bevægelsessensorens funktion
og alle dens ledninger.

Kontrollér, om der er tegn på manipulation.

Foretag samparring af bevægelses-sensoren og fartskriveren igen.

Foretag en ny kalibrering af fartskriversystemet.

Udskift sensoren, hvis den er defekt.
0x14 /
!14
  Integritet af indlæste kortdata Kryptografisk kommunikation med
det isatte kort (i magasin 1 eller 2)
mislykkedes.
Kontrollér kortet ved at sætte det i en
anden fartskriver.

Prøv at isætte et andet kort.

0x15 /
!15

  Integritetsfejl i lagrede
data
De gemte data er fejlbehæftede.
Der er sandsynligvis blevet manipuleret med fartskriveren.
Kontrollér, om der er tegn på manipulation med fartskriveren.
0x18 /
!18
  Hardware-sabotage
(sikkerhedsbrud)
Et kort er blevet taget ud med magt,
eller der er blevet manipuleret med
hardwaren.
Kontrollér, om der er tegn på manipulation med fartskriveren.

Tag fartskriveren ud af drift, og udskift den med en ny.

Bevægelsessensor-relaterede hændelser

Kode DTC-kode Type af hændelse
eller fejl
Beskrivelse Forslag til afhjælpning
0x0A /
!0A
0x2680 /
002680
Bevægelsessensorkonflikt Dataene fra bevægelsessensoren og
den sekundære bevægelsessensor
er modstridende.

Kontrollér bevægelsessensorens funktion
og alle dens ledninger.

Kontrollér, om der er tegn på mani-pulation.

Foretag samparring af bevægelsessensoren
og fartskriveren igen.

Foretag en ny kalibrering af fart-skriversystemet.

Udskift sensoren, hvis den er defekt.

0x0A /
!0A
0x2780 /
002780
Bevægelsessensorkonflikt
(modstridende hastighed)
Hastighedsværdierne fra
bevægelsessensoren og den sekundære bevægelses-sensor er modstridende.

Kontrollér bevægelsessensorens funktion
og alle dens ledninger.

Kontrollér, om der er tegn på manipulation.

Kontrollér DTC-koder vedrørende en
sekundær kilde i køretøjet, f.eks. ABS.

Foretag samparring af bevægelses-sensoren og fartskriveren igen.

Foretag en ny kalibrering af fartskriversystemet.

Udskift sensoren, hvis den er defekt.

-

0x2880 Bevægelsessensorkonflikt
pga. manglende modtagelse af sekundær kilde
(No2ndSource)
Tab af den sekundære kildes hastighedsværdi. Kontroller DTC-koder vedrørende en
sekundær kilde i køretøjet.

Kontrollér CAN-kommunikation/gateway.
- 0x2980 Bevægelsessensorkonflikt
pga. modtagelse af
ugyldig sekundær kilde
(No2ndSource)

-

0x2A80 Bevægelsessensorkonflikt
pga. modtagelse af fejlbehæftet sekundær kilde
(No2ndSource)
0x20 /
!20
0x2508 /
002508
Ingen yderligere detaljer Intern fejl i bevægelsessensor Udskift bevægelsessensoren.
0x21 /
!21
0x2508 /
002508
Mislykket ægtheds-bekræftelse Intern fejl i bevægelsessensor, mislykket ægthedsbekræftelse
0x22 /
!22
0x2508 /
002508
Integritetsfejl i lagrede
data
Intern fejl i bevægelsessensor, integritetsfejl for lagrede data

Fejl i registreringsudstyr

Kode DTC-kode Type af hændelse
eller fejl
Beskrivelse Forslag til afhjælpning
0x31 /
X31
0x0139
0x0800
0x2007
000139
000800
002007
000C31
Intern fejl i VU Intern fejl i takografen

Hvis DTC-koden af ukendte årsager forbliver aktiv, skal fartskriveren tages ud af drift og udskiftes med en ny.

0x35 /
!35 /
x35

0x2280 /
002280 /
002508

Sensorfejl
Fejlsvar eller ACK

Fejl i kommunikation med
bevægelsessensoren.

Forkert indhold i ACK eller svar.

Kontrollér bevægelsessensorens funktion
og alle dens ledninger.

Kontrollér, om der er tegn på manipulation.

Foretag samparring af bevægelsessensoren
og fartskriveren igen.

Læs mere om denne fejl på 1C takografer

X36 

  Intern GNSS fejl  Fartskriverens interne GNSSmodtager giver ikke længere positionsdata.

Foretag Sluk og tænd for fartskriveren. Hvis DTC forbliver aktiv, er der tale om en ikke-gentagende fejl. Tag enheden ud af drift, og udskift den med en ny.

Ny kalibrering af fartskriversystemet.

Udskift sensoren, hvis den er defekt.

- 0x2380 /
002380
Sensorfejl (ingen ACK) Fejl i kommunikation med
bevægelsessensoren. Ingen ACK
modtaget, da det var forventet.

-

0x2380 /
002380
Sensorfejl (intet svar) Fejl i kommunikation med
bevægelsessensoren. Intet svar modtaget, da det var forventet.

Kortfejl

Kode DTC-kode Type af hændelse
eller fejl
Beskrivelse Forslag til afhjælpning
!01   Ikke godkendt kort isat Et ikke godkendt kort er indsat i takografen. Vær sikker på at der kun bruges godkendte kort.
0x40 /
X40

0x0200/
000200

0x0300 /
000300

Kortfejl - Magasin 1

Kortfejl - Magasin 2

Fejl fundet på kort i magasin 1

Fejl fundet på kort i magasin 2

Tag kortet ud, og kontrollér det.

Sæt kortet i en anden fartskriver, og kontrollér, om det fungerer.

Sæt et andet kort i, og kontrollér funktionen.

Producentspecifikke hændelser og fejl, dvs. pop-op-vinduer.

Kode DTC-kode Type af hændelse
eller fejl
Beskrivelse Forslag til afhjælpning
-

0x0660 /
000660

Udskrivning standset,
mangler papir

Printeren mangler papir

Isæt en ny papirrulle.

- 0x01C0 /
0001C0
Overhastighed, forvarsel

Køretøjets hastighed har overskredet
hastighedsgrænsen for dette køretøj. Dette har stået på i mindre end 60 sekunder, og hastighedsoverskridelses-hændelsen er endnu ikke aktiveret.

Førerrelateret meddelelse

-

0x0D40 /
000D40
Kalibreringsfejl Kalibreringsfejl, tid til periodisk eftersyn.
Der er gået to år siden sidste kalibrering.
Foretag kalibrering.
- 0x0B78 /
000B78
CAN-bus afbrudt CAN-bus afbrudt, tilslutningsstik A,
også kaldet TCO-CAN.
Kontrollér ledningerne, især stik A bag på fartskriveren.

-

0xFD0B /
00FD0B
CAN-bus afbrudt, FMS
CAN
CAN-bus afbrudt, tilslutningsstik C,
også kaldet FMS-CAN.
Kontrollér ledningerne, især stik C bag på
fartskriveren.
- 0x0007 /
000007
VU's strømforsyning høj Fartskriverens forsynings-spænding er højere end den maksimale værdi. Kontrollér køretøjets strømforsyningsniveau.

Kontrollér fartskriverens strømforsyning.

Kontrollér alle tilslutninger og fartskriverens
funktion.
-

0x0003 /
000003

VU's strømforsyning lav Strømforsyningen til fartskriveren
har været lavere end minimums-værdien i mere end 4 sekunder. Startspændingen bør ikke fremkalde denne hændelse.
Kontrollér køretøjets strømforsyningsniveau.

Kontrollér fartskriverens strømforsyning.

Kontrollér alle tilslutninger og fartskriverens
funktion.
- 0x0900 /
000900
Ingen tænding, men
hastighedsimpulser til
stede
Tændingen er afbrudt, men der
modtages hastighedsimpulser.
Undersøg, om køretøjet har været udsat
for miljømæssige forstyrrelser, såsom
vibrationer m.m.

Kontrollér bevægelsessensorens funktion
og ledninger. Udskift sensoren, hvis den
er defekt.

Kontrollér, at hastighedsimpulserne ikke
sendes gennem tilslutningsstikket foran på
fartskriveren.

Fejl på display